Privacy en disclaimer

Voordeelkruiden geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Voordeelkruiden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 januari 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jou gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over onze privacyverklaring kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Onze contactgegevens

Voordeelkruiden.nl
Overwegwachter 6
3034 KG Rotterdam

Over de gegevensverwerking

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens welke je zelf opgeeft bij jouw contactverzoek of bij bestelling. Hierbij proberen we enkel de noodzakelijk gegevens te vragen. Dit kan betreffen:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Daarnaast worden er op automatische wijze enkele gegevens verzameld door onze website met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is in eigen beheer ontwikkeld. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting en e-mail: Vimexx

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Betaalprovider: Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek: Sendcloud en DPD

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Sendcloud en DPD gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Beoordelingen: WebwinkelKeur en CR Customer Reviews

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan onze website kunnen koppelen om andere klanten te informeren. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met jou opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij jouw uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Wij verwijzen jou ook naar het privacybeleid van WebwinkelKeur. Voor het verzamelen van productbeoordelingen maken we gebruik van de diensten van CR Customer Reviews.

Facturatie en boekhouding: e-Boekhouden.nl

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-Boekhouden.nl. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, e-Boekhouden.nl heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. e-Boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. e-Boekhouden.nl gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Mailings: MailerLite

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailerlLite. MailerlLite zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt, kun je je afmelden voor onze nieuwsbrief. Je persoonsgegevens worden door MailerlLite beveiligd opgeslagen. MailerlLite maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailerlLite behoudt zich het recht voor om Je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing, zonder jouw expliciete toestemming hiervoor (bijvoorbeeld aanmelding voor de nieuwsbrief). Deze toestemming kun je ook ten allen tijde intrekken. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Voordeelkruiden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Voordeelkruiden op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Documentatie rond jouw opdracht. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij documentatie rondom jouw opdracht te bewaren (facturen, bonnen, orderbevestigingen etc.) met jouw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de wettelijke termijn (7 jaar) loopt bewaren. Deze gegevens anonimiseren wij wel zoveel mogelijk.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Houd er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen om jouw identiteit te verifiëren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Voordeelkruiden. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Voor bovenstaande rechten geldt: je kunt een verzoek doen aan ons door contact op te nemen met onze klantenservice. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Je hebt ook het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij maken geen gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Cookies

Om onze website goed te kunnen laten werken, plaatsen wij cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Google Analytics

Via onze website plaatsen wij cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voordeelkruiden neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.